Kolekce Zelených čajů

Kolekce zelených čajů

Kolekce obsahuje 4 druhy zelených čajů: Green Jasmine, Gunpowder, China White, Japan Sencha

Balení: 4 x 5 n.s. přebal